WYPOWIEDZENIA


Jakie umowy wypowiadamy?

Wypowiadamy ubezpieczenia obowiązkowe:

w poniższych przypadkach:

Wypowiadamy umowy jedynie zawarte na okres pełnych 12 miesięcy. Ubezpieczeń krótkoterminowych nie musimy wypowiadać, gdyż nie przedłużają się automatycznie na kolejne okresy.


Wypowiedzenie przed końcem umowy

Chcąc zmienić Ubezpieczyciela na kolejny rok musimy wypowiedzieć dotychczasową umową najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Jeśli wypowiedzenie nie trafi do Ubezpieczyciela w powyższym terminie, dotychczasowa umowa wznowi się automatycznie.

Za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się datę przyjęcia wypowiedzenia przez agenta, który współpracuje z danym Ubezpieczycielem, datę wysłania wypowiedzenia pocztą elektroniczną lub datę nadania listu Pocztą Polską

Umowa nie wznowi się automatycznie (mimo braku wypowiedzenia), jeśli:


Wypowiedzenie umowy wznowionej automatycznie

Nie złożone w czasie wypowiedzenie nie musi oznaczać konieczności kontynuowania polisy w dotychczasowej firmie. Umowę wznowioną automatycznie można wypowiedzieć w każdym czasie, pod warunkiem zawarcia umowy u innego Ubezpieczyciela tak by nie pozostać bez dnia ochrony.

Istotne jest by składając wypowiedzenie umowy wznowionej automatycznie powołać się na odpowiedni artykuł ustawy (art. 28a ust. 1)

Za czas wznowionego ubezpieczenia do dnia złożenia wypowiedzenia Ubezpieczyciel będzie żądać zapłaty składki.


Druki do pobrania

pobierz i wypełnijSkrzynki mailowe Ubezpieczycieli

zescanuj i wyślij
zachowaj maila jako potwierdzenie wysłania
Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli