Z MYŚLĄ O ROLNIKACH

Ubezpieczenia rolne

Kompleksowa ochrona gospodarstwa rolnego

Oferujemy ubezpieczenia obowiązkowe
oraz szereg dodatkowych ubezpieczeń pozwalających kompleksowo zabezpieczyć mienie znajdujące się i wykorzystywane w gospodarstwie rolnym na wypadek różnych zdarzeń losowych.

Oferujemy ubezpieczenia w takich firmach jak Gothaer, Compensa, HDI, Warta, PZU.

Ponadto dla Rolników mamy dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych.

Zapraszamy!

ubezpieczenia obowiązkowe

Każdy rolnik powinien je zawrzeć

Ubezpieczenia obowiązkowe:

Poniżej więcej informacji o ubezpieczeniach obowiązkowych


ubezpieczenia dobrowolne

Pełna ochrona mienia rolnego

na wypadek zdarzeń losowych takich jak pożar, huragan, powódź, uderzenie pioruna i inne, a także na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku czy uboju z konieczności w przypadku zwierząt.

Ubezpieczeniem dobrowolnym obejmiemy:

Kto musi zawrzeć obowiązkowe ubezpieczenie rolne?Obowiązkowe polisy muszą zawrzeć rolnicy (osoby fizyczne), posiadający:

Obowiązkowym ubezpieczeniem nie są objęte gospodarstwa, które prowadzone są w formie spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółdzielni, kółek rolniczych lub innych tego typu form posiadających lub nieposiadającychy osobowości prawnej.

Takim podmiotom oferujemy ubezpieczenia dobrowolne.


Działy specjalne produkcji rolnej:
Ile kosztuje brak ubezpieczenia?Wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia w roku 2017


rodzaj ubezpieczenia OC Rolnika Budynki rolne
wysokość kary 200 zł 500 zł
podstawa ustawowa 1/10 min. wynagrodzenia 1/4 min. wynagrodzenia

Zasady naliczania kar za brak ubezpieczenia wynikają wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i nie podlegają żadnym odstępstwom. Wysokość kar oparta jest o stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc rośnie wraz ze wzrostem minimalnej płacy.

Kary za brak ubezpieczenia to oczywiście nie są główne konsekwencje niedopełnienia obowiązku. Warto pamiętać, że brak ochrony ubezpieczeniowej to przede wszystkim narażanie się na straty finansowe w przypadku szkód. Nie rzadko mamy do czynienia z huraganami, pożarami, czy deszczami nawalnymi, powodującymi kilkutysięczne straty.
Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnychObowiązek zawarcia ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, a w przypadku nowych budynków w momencie pokrycia ich dachem. Obowiązkowi ubezpieczenia podlegają zarówno budynki mieszkalne gospodarstwa jak i budynki gospodarcze, np. obory czy stodoły.

Ubezpieczeniem obowiązkowym nie będą natomiast objęte:

Jak ustala się sumę ubezpieczenia?

Sumę ubezpieczenia ustala się dla każdego budynku odrębnie, w wysokości odpowiadającej:

Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie:


Zakres ubezpieczenia budynków rolnych

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna, eksplozji, obsunięcia się ziemi, tąpnięcia, lawiny lub upadku statku powietrznego.


Szkody, za które TU nie odpowiada

Szkody powstałe w budynkach rolnych, które nie zostaną pokryte z ubepzieczenia to:
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika


Zakres ubezpieczenia OC Rolnika

Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie osobom poszkodowanym, jeżeli:

są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Ochroną objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych.

Suma gwarancyjna

W ubezpieczeniu OC rolnika górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń wynosi równowartość w złotych:


Szkody, za które TU nie odpowiada

Szkody, które nie zostaną pokryte z polisy OC Rolnika to:Ogólne warunki i inneUSTAWA O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH
OWU GOTHAER GOAGRO dobrowolne ubezpieczenie mienia rolnego
OWU COMPENSA dobrowolne ubezpieczenie mienia rolnego
OWU HDI dobrowolne ubezpieczenie mienia rolnego
OWU WARTA dobrowolne ubezpieczenie mienia rolnego
OWU PZU dobrowolne ubezpieczenie mienia rolnego

Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli