OC MEDYCZNE

Dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób oraz podmiotów medycznychUbezpieczamy:

Oferujemy ubezpieczenia adresowane do podmiotów oraz osób fizycznych związanych z branżą medyczną, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

Oferujemy:Obowiązkowe OC medyczne


Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia medycznego są zobowiązani:


Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Ochrona obejmuje działalność leczniczą na terenie Polski.

Szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych objęte będą tylko wówczas, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

Umowa ubezpieczenia nie obejmuje min.:


Minimalna suma gwarancyjna
podmiotyna jedno zdarzeniena wszystkie zdarzenia
Podmioty lecznicze realizujące stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne
100.000EUR500.000EUR
Podmioty lecznicze realizujące stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
75.000EUR350.000EUR
Lekarze i lekarze dentyści
własna działalność gospodarcza
75.000EUR350.000EUR
Pielęgniarki i położne
własna działalność gospodarcza
30.000EUR150.000EUR
Inne osoby udzielające świadczeń medycznych
takie jak: rehabilitant, ratownik medyczny,
fizjoterapeuta, specjalista terapii uzależnień
własna działalność gospodarcza + umowa z NFZ
30.000EUR150.000EUR
Podmioty zaopatrujące w środki pomocnicze
i wyroby medyczne, min: apteki, sklepy optyczne, ortopedyczne, sklepy (zakłady) z aparatami słuchowymi
umowa z NFZ
10.000EUR50.000EUR


Sumę gwarancyjną można podwyższyć poprzez zawarcie dodatkowej dobrowolnej umowy. Podobnie z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela o zdarzenia nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem - więcej poniżej.
Dobrowolne OC medyczneDobrowolne ubezpieczenia zawodowej odpowiedzielności cywilnej związanej z branżą medyczną kierowane są do wszystkich podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne, np. lekarzy wszystkich specjalności, pielęgniarek, położnych, pomocy dentystycznych, rehabilitantów, ratowników medycznych, a także innych podmiotów związanych z działalnością leczniczą (niezależnie od formy wykonywania zawodu).

Są to ubezpieczenia adresowane zarówno do:
Zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

W przypadku podmiotów objętych ubezpieczeniem obowiązkowym polisa dobrowolnego ubezpieczenia uzupełnia ochronę o szkody nieobjęte zakresem ubezpieczenia obowiązkowego, a także pozwala podwyższyć ochronę ponad minimalną sumę gwarancyjną.

Ochrona obejmuje min.:

Dodatkowo zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o szkody:

OWU OC podmiotów leczniczych, lekarza, pielęgniarki oraz inny zawód
PZU OWU OC farmaceutów i aptek

Ubezpieczenie gabinetuDla osób prowadzących własną dzialalność polecamy dodatkowe ubezpieczenie majątkowe, które pozwoli zabezpieczyć mienie wykorzystywane w prowadzonej działalności, min. sprzęt medyczny i wyposażenie gabinetu. Polecamy także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej na wypadek ewentualnych roszczeń poszkodowanych osób w związku z prowadzeniem działalności .


Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczeniem chronić możesz:

na wypadek takich szkód jak:Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności

Ubezpieczenie takie zabezpiecza przed ewentualnymi roszczeniami poszkodowanych osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością.

Chodzi o szkody niezwiązane bezpośrednio z działalnością medyczną, ale związane z działalnością ogólnie, czyli związane z:

Przykładowe szkody:


Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli