GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

do przetargów i realizacji kontraktów


Gwarancje ubezpieczenie to doskonałe rozwiązanie dla firm, które regularnie uczestniczą w przetargach i realizują zlecenia na rzecz innych kontrahentów. Dzięki gwarancjom firma nie musi zamrażać środków pieniężnych aby wnieść wadium czy zabezpieczyć realizację kontraktu.

We współpracy z Ubezpieczycielami (PZU, WARTA, UNIQA, INTERRISK) pośredniczymy w uzyskaniu gwarancji wadialnych, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz zwrotu zaliczki.

Oferujemy obsługę zarówno w przypadku pojedynczych gwarancji jak i w przypadku rocznego limitu gwarancyjnego.ZALETY korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych


Główna zaleta to:
Ponadto:Charakterystyka gwarancji


GWARANCJA
zapłaty wadium (przetargowa)

Gwarancja zabezpiecza kwotę wadium, którego wniesienie jest warunkiem przystąpienia do przetargu. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty, na rzecz organizatora przetargu (Beneficjenta gwarancji), kwoty odpowiadającej wysokości wadium, w przypadku, gdyby wnioskodawca:


GWARANCJA
zwrotu zaliczki

To gwarancja dla firm, które na realizację umowy otrzymują od inwestora zaliczkę. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty inwestorowi ustalonej kwoty, jeśli wykonawca nie rozliczy się bądź odmówi zwrotu zaliczki.


GWARANCJA
należytego wykonania kontraktu

Gwarancja zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy – realizację kontraktu i obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Beneficjenta, kwoty gwarancji w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez wykonawcę.GWARANCJA
usunięcia wad i usterek

Gwarancja taka obejmuje koszty usunięcia wad i usterek w zakresie kontraktu, w ramach udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości oraz rękojmi.

Gwarancja pokrywa straty poniesione przez Beneficjenta na skutek niewywiązania się wykonawcy z właściwego usunięcia wad i usterek, które powstały po zakończeniu kontraktu.Procedura uzyskania gwarancjiZaczynamy od wypełnienia wniosków i zgromadzenia wymaganych dokumentów. Istotne jest by skompletować wszystkie wymagane zaświadczenia, oświadczenia, opinie, dokumenty finansowe, wykazy i inne, gdyż braki w dokumentacji będą wydłużać czas rozpatrywania. A przecież każdemu zależy na czasie.


Mając komplet dokumentów:

Po uzyskaniu pozytywnej oceny:


Składka

Wysokość składki naliczana jest od wysokości sumy gwarancyjnej.
Stawka składki kształtuje się w granicach 1,5 - 5 % i zależy min. od rodzaju gwarancji, kondycji finansowej firmy i dokonanego zabezpieczenia.

W przypadku gwarancji na okres dłuższy niż jeden rok składka naliczana jest za każdy rok trwania gwarancji i płatna jednorazowo za cały okres. Przy limicie gwarancyjnym składka płatna jest za daną gwarancję przed jej wydaniem.


Zabezpieczenie gwarancji

W zależności od wysokości sumy gwarancji (lub wysokości limitu) oraz od kondycji finansowej Wnioskodawcy zabezpieczeniem może być: tylko weksel in blanco lub inne zabezpieczenia np.: poręczenie cywilne, poręczenie wekslowe, przelew wierzytelności, dobrowolne poddanie się egzekucji, zastaw zwykły na rzeczach ruchomych, zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych, hipoteka, kaucja, blokada środków pieniężnych.Analiza wnioskuUbezpieczenia finansowe rządzą się nieco innymi prawami niż tradycyjne ubezpieczenia. Zajście zdarzenia szkodowego z gwarancji ubezpieczeniowych zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia działalności.

Dlatego Ubezpieczyciele przed udzieleniem gwarancji dokonują analizy zdolności firmy do realizacji danych przedsięwzięć. Wraz z wnioskiem wymagane jest więc złożenie kompletu dokumentów niezbędnych do oceny kondycji firmy.


Towarzystwo Ubezpieczeń ocenia przede wszystkim:


Wymagane dokumenty:

Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli