ubezpieczenia DOMOWE

Pomożemy Ci znaleźć
komfortowe ubezpieczenie!

Ubezpieczenia domowe to nie tylko ubezpieczenia murów, sprzętu i mebli. To ochrona o bardzo szerokim zasięgu!

Ubezpieczenia domowe, oprócz standardowej ochrony mienia znajdującego się w mieszkaniu czy domu, pozwalają zabezpieczyć także rzeczy, które zabieramy ze sobą wychodząc z domu. Możemy ubezpieczyć rzeczy osobiste na wypadek rabunku czy laptop w razie uszkodzenia.

Ubezpieczenia domowe wspierają także pomocą fachowców w razie awarii czy zajścia zdarzenia szkodowego. W ramach home assistance Ubezpieczyciele oferują pomoc hydraulika, ślusarza, elektryka, a nawet informatyka.

Zapytaj nas o ubezpieczenie dla Twojej Rodziny!


Co ubezpieczamy?
Co ponadto?
Od jakich zdarzeń?
Od wszystkich ryzyk?

Czemu nie! Coraz bardziej popularne
(i coraz tańsze) są ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. Zakres ochrony obejmuje znacznie więcej zdarzeń niż wymienione ryzyka w standardowym zakresie.

Ubezpieczyciel wypłaci min. za szkody wyrządzone przez zwierzęta (przez kuny, lisy, dziki), za graffiti, za przewrócenie się rusztowania.


Co do tego?

Oprócz rozszerzeń dostępnych w ofercie podstawowej, często występujemy do centrali danego Ubezpieczyciela o włączenie dodatkowych rozszerzeń, których nie przewidują dane warunki, limity czy klauzule.

Jeśli więc zależy Ci na dodatkowej ochronie, wyższym limicie czy innym odstępstwie od ogólnych warunków, postaramy się znaleźć Ubezpieczyciela, który wyrazi zgodę na ochronę zgodnie z Twoimi wymaganiami.
Po co ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia wsparcie w sytuacji wyrządzenia komuś szkody. Podobnie jak w przypadku obowiązkowych polis komunikacyjnych - jeśli z Twojej winy dojdzie do zniszczenia czyjegoś mienia lub zdrowia, Twoja polisa pokryje roszczenia osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie oc będące rozszerzeniem polis domowych ma bardzo szeroki zakres. Przede wszystkim zapewnia ochronę na wypadek szkód wyrządzonych w związku z posiadaniem i użytkowaniem domu czy mieszkania oraz wszystkich rzeczy ruchomych (przykłady obok).
Ponadto ochrona dotyczy prawie (nie wyłączonych w owu) wszystkich innych czynności życia prywatnego - podczas zakupów, na wakacjach, podczas uprawiania sportów. A także odpowiedzialności za dzieci i zwierzęta, które masz pod opieką.

Ubezpieczenie działa na terenie całej Polski, a także (nawet w wielu standardowych zakresach lub po rozszerzeniu) na terenie Europy lub Świata.

Ochrona z reguły obejmuje wszystkich członków Rodziny (i nie tylko - często też opiekunkę do dzieci i gospodynię domową) zamieszkałych pod ubezpieczanym adresem.

Koszt takiego ubezpieczenia jest niewielki. Przy sumie gwarancyjnej 50.000zł składka wyniesie ok. 20-30 zł.


Szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem domu / mieszkania
Szkody wyrządzone w życiu prywatnym poza domem

Co daje home assistance?Home assistance to natychmiastowa pomoc w razie wystąpienia szkody
lub też powstania zagrożenia wystąpienia szkody wskutek zdarzeń losowych bądź awarii. Jest z reguły bezpłatnym rozszerzeniem do ubezpieczenia mienia (murów lub stałych elementów).

Zakres takiego ubezpieczenia obejmuje min. interwencję specjalisty: ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, stolarza, dekarza.

Każdy Ubezpieczyciel oferuje home assistance na swoich zasadach, zatem warunki ubezpieczenia w poszczególnych firmach różnić się będą rodzajem oferowanych świadczeń i wysokością limitów. Szczegółowy zakres znajdziesz w OWU wybranego ubezpieczenia.


Zakres ubezpieczenia home assistance obejmuje często także:

Sprawdź szczegółowy zakres wybranego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie domu a odbiory techniczne


Ubezpieczenie bez odbioru technicznego?

Brak końcowego odbioru inwestycji nie wyklucza możliwości zawarcia ubezpieczenia domu i znajdującego się w nim mienia. Jeśli zostały wykonane wszystkie wymagane częściowe odbiory, min. odbiór instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz odbiór kominiarski dom taki możemy ubezpieczyć na takich samych warunkach jak dom po odbiorze końcowym.

Brak częściowych odbiorów także nie oznacza braku możliwości ubezpieczenia. Dom bez odbiorów częściowych potraktujemy jako dom w budowie i obejmiemy go ochroną na warunkach ubezpieczenia inwestycji budowlanej.


Czy konieczna jest instalacja odgromowa?

Według przepisów, obowiązek wykonania instalacji odgromowej spoczywa na wykonawcy budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, domu wyższego niż 15 m i o powierzchni większej niż 500 m2 lub domu wykonanego z materiałów łatwopalnych (np. drewna).

Brak takiej instalacji w odniesieniu do wymienionych budynków będzie skutkował brakiem ochrony ubezpieczeniowej. Oznacza to, że w przypadku pożaru powstałego wskutek uderzenia pioruna żaden Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania nawet w przypadku polisy o bardzo szerokim zakresie.


Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach!


Wymagane przeglądy okresowe

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Podstawa prawna: art.62 Prawa Budowlanego.


Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrole okresowe nie są tożsame z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych!

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w poniższych okresach:

Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Wymóg ten nie dotyczy czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.Ogólne warunki


OWU WARTA Dom Plus (zakres standardowy)
OWU WARTA Dom Komfort Plus (od wszystkich ryzyk)
OWU COMPENSA Rodzina (zakres standardowy)
OWU COMPENSA Mój Dom (od wszystkich ryzyk)
OWU PZU Dom (zakres standardowy, od wszystkich ryzyk )
OWU GOTHAER Cztery Kąty (zakres standardowy)
OWU INTERRISK Bezpieczny Dom (zakres standardowy)
OWU INTERRISK Dom Max (od wszystkich ryzyk)
OWU ERGOHESTIA Ergo7 (zakres standardowy)
OWU UNIQA Twój Dom Plus (zakres standardowy, od wszystkich ryzyk)
OWU ALLIANZ Bezpieczny Dom (zakres standardowy)
OWU ALLIANZ Bezpieczny Dom Plus (od wszystkich ryzyk)Kup on-line

Dla tych, którzy nie mają czasu do nas zadzwonić...Ubezpieczenia, które znajdziesz w naszej ofercie
DLA KAŻDEGO
NA ŻYCIE I ZDROWIE
  • wypadkowe
  • zdrowotne
  • otwarte grupy
  • tradycyjne na życie
  • inwestycyjne na życie
W PRACY I BIZNESIE
Skrzynki mailowe Ubezpieczycieli